REGULAMIN KONKURSU „WYPRAWKA DLA MAMY”

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYPRAWKA DLA MAMY”.
2. Organizatorem Konkursu jest marka MamaBelle.
3.Partnerzy w konkursie są sponsorami nagród, nie są organizatorami.
4. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpagu MamaBelle.
5. Konkurs trwa od 08.03.2018 do 21.03.2018

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest członkiem grupy, zwanej dalej fanem firmowego profilu @MamaBellepl i firmowych profili Partnerów konkursu: @Ecoubranka, @Hoohoocreations, @Kropkawkropkę, @Wydawnictwotekturka, @BuBuConcept @Mamaprawniczka @Tuptupki, @ Le Pampuch na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status “Uczestnika” zgodnie z pkt II podpunkt 1,
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (np. odpowiedź na określone pytanie)

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGLOSZENIE WYNIKÓW…
1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez organizatora oraz sponsorów, którzy są Partnerami w konkursie.
2.Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 5 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a Organizatorem.
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚC
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udział w konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V. Wydarzenie to, dalej zwane konkursem nie jest sponsorowane, prowadzone, związane ani też administrowane przez Facebooka w żaden sposób. Jako uczestnik Wydarzenia zgadzasz się z jego zasadami, oraz rozumiesz, że przekazujesz informacje organizatorowi wydarzenia, dalej zwanym konkursem, a nie Facebookowi. Informacje podane w tym konkursie, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w niniejszym konkursie i w jego celu.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2.Przystępując do Konkursu i akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu w związku z wydaniem nagrody.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpagu MamaBelle
Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.