WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: MAMABELLE

adres do zwrotu: Al. Zwoleńska 81B,  04-761 Warszawa

e-mail kontaktowy:  biuro@mamabelle.pl

 

Numer zamówienia: ……………………………. Data: …………………………………………….

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………….

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

Lp. Nazwa Towaru Przyczyna Zwrotu
1
2
3
4

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz

jest przesyłany w wersji papierowej)

 

………………………………………….

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.